ELSTROM heeft de mogelijkheid om het nieuwe geavanceerde EWSET-systeem te implementeren.

Hier zijn enkele voordelen die zo’n systeem kan bieden:

Early Warning System for Energy Transmission error – EWSETe

   Vroegtijdig waarschuwingssysteem voor energietransmissiefouten – EWSETe

 EWSETe is een geavanceerd monitoren en observeren systeem voor elektriciteitsnetwerken ontwikkeld door Patryk Lubomski. Dit systeem is gebaseerd op het gebruik van microfoons en camera’s geïnstalleerd op sleutellocaties van het energietransmissienetwerk. Microfoons registreren geluiden gegenereerd door elektrische apparaten zoals transformatoren, transmissielijnen of transformatiestations. Camera’s registreren daarentegen beelden gerelateerd aan het functioneren van deze apparaten. Alle gegevens verzameld door microfoons en camera’s worden verwerkt met geavanceerde algoritmen en systemen van artificiële intelligentie.

 Tegenwoordig is de betrouwbaarheid van elektriciteitsnetwerken cruciaal voor het waarborgen van de continuïteit van energieleveringen in een geglobaliseerde en geëlektrificeerde wereld. Bij fouten in energieoverdracht zijn snelle diagnose en reactie noodzakelijk om ernstige storingen en energie- en componentverliezen te voorkomen. Als antwoord op deze uitdaging ontwikkelde en octrooieerde Patryk Lubomski, een elektricien die als zelfstandige onder de naam „ELSTROM” in België werkt, het innovatieve EWSETe-systeem. In deze beschrijving bekijken we dit systeem en zijn betekenis voor de elektriciteitssector nader.

 Hieronder presenteren we enkele potentiële voordelen die voortvloeien uit het monitoren en analyseren van geluiden en beelden in het energienetwerk:

 Ten eerste kan het geluidsmonitoren in het energienetwerk helpen bij het detecteren van storingen en defecten in real-time. Microfoons kunnen knappen, knettergeluiden en zoemgeluiden registreren die kunnen duiden op onjuist functioneren van apparatuur of beschadigingen. Hierdoor kunnen netwerkoperatoren problemen snel identificeren en passende correctieve acties ondernemen, wat bijdraagt aan een grotere betrouwbaarheid en efficiëntie van het netwerk.

 Ten tweede kunnen camera’s geplaatst in de infrastructuur van het energienetwerk visuele informatie verschaffen over de toestand van de infrastructuur. Thermovisie kan helpen bij het identificeren van oververhitting van netwerkcomponenten, wat kan duiden op overbelasting of beschadiging. Bovendien kunnen camera’s ook helpen bij het monitoren van de veiligheid van de infrastructuur, zoals transformatiestations of hoogspanningslijnen, wat bijdraagt aan bescherming tegen diefstal en vandalisme.

 Ten derde kan de analyse van geluiden en beelden uit het energienetwerk helpen bij de optimalisatie van energiebeheer. Bijvoorbeeld, microfoons kunnen energiegebruikpatronen detecteren zoals geluid gegenereerd door grote apparaten of industriële installaties, wat kan duiden op de noodzaak voor efficiëntere energieoplossingen. Bovendien kunnen camera’s gebieden met de hoogste energievraag identificeren en informatie verschaffen over infrastructurele benutting, wat betere beslissingen mogelijk maakt over energieplanning en -distributie.

Kunnen microfoon en camera in de elektriciteit worden gebruikt om verschillende potentiële problemen op te sporen?

Ja. Hier zijn enkele voorbeelden:

1. Elektrische ontladingen: Een microfoon kan karakteristieke geluiden van elektrische ontladingen registreren, zoals knappen, donderslagen of knallen. Het registreren van deze geluiden kan helpen bij het opsporen van locaties met isolatieproblemen of kortsluitingen.

2. Oververhitting: Microfoon en camera kunnen worden gebruikt om oververhitte apparaten of verbindingen op te sporen. Oververhitting kan karakteristieke geluiden of visuele indicatoren veroorzaken, zoals knappen, rook, vonken of kleurverandering van elektrische componenten. Het registreren van deze symptomen kan helpen bij het identificeren van locaties die onmiddellijke reparatie vereisen.

3. Trillingen: Een microfoon kan onregelmatige trillingen in elektrische apparaten detecteren. Onregelmatige trillingen kunnen wijzen op mechanische problemen met apparatuur, zoals losse lagers, losse aansluitingen of onjuist motorfunctioneren. 

4. Geluid: Microfoon en camera kunnen ongebruikelijke geluiden registreren die door elektrische apparaten gegenereerd worden. Onjuiste geluiden kunnen wijzen op beschadigingen, losse aansluitingen, overspanning of onjuist functioneren van apparatuur.

5. Lekken: Een camera kan worden gebruikt om lekken te detecteren, zoals olie of koelvloeistof, die kunnen duiden op isolatieproblemen of lekkages in leidingen.

6. Elektrische bogen: Een microfoon kan de geluiden registreren die gegenereerd worden door elektrische bogen, die optreden als stroom overspringt door de lucht tussen twee geleiders. Door de registratie van deze geluiden kunnen locaties met gevaarlijke bogen of kortsluitingen geïdentificeerd worden.

7. Asymmetrische belastingen: Microfoon en camera kunnen worden gebruikt om belastingen op individuele fasen in een elektrisch systeem te monitoren. Asymmetrische belastingen kunnen wijzen op problemen met de gelijkmatigheid van stroomdoorvoer, wat kan leiden tot oververhitting en apparatuurbeschadiging.

8. Onjuiste wrijving: Een microfoon kan geluiden registreren gegenereerd door wrijving of kraken tussen elektrische componenten, wat kan wijzen op mechanische problemen met apparatuur.

9. Onjuiste resonanties: Een microfoon kan onjuiste resonanties in elektrische apparaten detecteren, die tot beschadigingen of storingen van apparatuur kunnen leiden. 

10. Conditionele monitoring: Microfoon en camera kunnen worden gebruikt voor continue conditionele monitoring van elektrische apparaten en apparatuur. Het registreren van geluiden en beelden kan helpen bij het identificeren van eventuele onregelmatigheden en verdachte gedragingen, wat snel ingrijpen en voorkoming van grotere problemen mogelijk maakt.

Kunnen microfoon en camera in een distributiebord met zekeringen, modules en aansluitingen veel voordelen bieden aan thuisgebruikers?

Ja, hier zijn enkele voordelen:

1. Apparaatconditiemonitoring: Microfoon en camera geplaatst in het distributiebord maken realtime apparatuurconditiemonitoring mogelijk. Geluiden en beelden kunnen informatie verschaffen over de werking van individuele modules, zekeringen en andere componenten. Hiermee kunnen potentiële problemen snel gedetecteerd worden, zoals oververhitting, spanningsschokken, kortsluitingen of andere onregelmatigheden.

2. Storingdetectie: Microfoons en camera’s kunnen geprogrammeerd worden om te reageren op specifieke geluiden en beelden die op een storing of beschadiging duiden. Bijvoorbeeld, een microfoon kan het geluid van een elektrische boog detecteren die op een kortsluiting kan duiden, terwijl een camera kan vonken of lekken detecteren. Hiermee kan snel gereageerd worden op storingen en de stroomonderbrekingen geminimaliseerd worden.  

3. Probleemdiagnostiek: Microfoon en camera geplaatst in het distributiebord kunnen helpen bij probleemdiagnostiek. Geluiden en beelden kunnen aanwijzingen verschaffen over de oorzaken van storingen of onregelmatigheden. Bijvoorbeeld, knappend geluid kan op isolatieschade wijzen, en een condensatiebeeld kan op vochtindringing duiden. Hiermee kan de reparatieactie de juiste richting opgestuurd worden en de uitvaltijd bekort worden.

4. Ongevalpreventie: Microfoon en camera kunnen helpen bij ongevalpreventie. Ze kunnen gevaarlijke situaties detecteren zoals overbelastingen, kortsluitingen of vonkoverslaan die tot brand of elektrocutiegevaar kunnen leiden. Door snel te reageren op deze signalen kunnen passende veiligheidsmaatregelen genomen worden en het risico geminimaliseerd worden.

5. Controle en monitoring: Microfoon en camera kunnen gebruikt worden voor controle en monitoring van het distributiebord. Geluiden en beelden kunnen bewijs leveren voor systeemwerking door het registreren van starten, stoppen of andere gebeurtenissen. Hiermee kan de systeemprestatie gemonitord worden, potentiële problemen geïdentificeerd worden en de betrouwbaarheid verhoogd worden. 

6. Snelle lokalisatie van het probleem: Door middel van de door microfoon en camera verzamelde geluiden en beelden kan het probleem snel gelokaliseerd worden. Bijvoorbeeld, knappend geluid of vonken kunnen geïdentificeerd worden als afkomstig van een specifieke locatie in het distributiebord. Hiermee kan de focus gelegd worden op het betreffende gebied en het identificatie- en reparatieproces versneld worden.

7. Monitoren van omgevingsomstandigheden: Microfoon en camera kunnen informatie verschaffen over de omgevingsomstandigheden in het distributiebord. Bijvoorbeeld, een microfoon kan geluiddetecteren veroorzaakt door trillingen of turbulentie van lucht, wat kan duiden op verkeerde werking van ventilatie. Een camera kan stofophoping, vocht of andere factoren detecteren die de apparatuur kunnen beïnvloeden. Hierdoor kunnen geschikte omgevingsomstandigheden in het distributiebord gemonitord en gehandhaafd worden.

8. Remote besturing en controle: Microfoon en camera geplaatst in het distributiebord maken remote besturing en controle mogelijk. Geluiden en beelden kunnen 'live’ doorgestuurd worden naar een centraal monitoringsysteem, waar deze geanalyseerd kunnen worden door technisch personeel. Hierdoor kunnen apparaten op afstand gemonitord worden, kunnen reparatiebeslissingen genomen worden en kunnen remote operaties uitgevoerd worden, wat bijdraagt aan efficiëntie- en optimalisatie van acties.

9. Documentatie en rapportage: Microfoon en camera kunnen gebruikt worden voor documentatie en rapportage. Geluiden en beelden kunnen opgeslagen worden als bewijs van uitgevoerde acties en toestand van apparatuur. Rapporten kunnen gemaakt worden op basis van verzamelde gegevens, die gebruikt kunnen worden voor trendanalyse, besluitvorming over onderhoud en plannen van toekomstige acties.

10. Integratie met automatische besturingssystemen: Microfoon en camera kunnen geïntegreerd worden met automatische besturingssystemen. Geluiden en beelden kunnen real-time geanalyseerd worden met geavanceerde algoritmen en machine learning technieken. Op basis hiervan kunnen automatische besturingssystemen beslissingen nemen en geschikte acties uitvoeren zoals uitschakelen, inschakelen of parameterregeling van apparatuur.

11. Snel reageren op noodsituaties: Geluiden en beelden verzameld met microfoon en camera kunnen helpen bij snel reageren op noodsituaties. Bijvoorbeeld, een alarmsignaal of sirenegeluid kan geïdentificeerd worden en onmiddellijk passende acties ondernomen worden zoals evacuatie van personeel of uitschakelen van voeding. Een camera kan beelden van het voorval opnemen, wat nuttig kan zijn voor naderhand analyse en rapportage.

12. Optimaliseren van onderhoud: Microfoon en camera kunnen helpen bij optimaliseren van onderhoud van apparatuur in het distributiebord. Geluiden en beelden kunnen informatie verschaffen over slijtage, defecten of andere problemen die onderhoud kunnen vereisen. Op basis hiervan kunnen onderhoudsprogramma’s, onderdelenvervanging of andere reparatieacties gepland worden, wat bijdraagt aan minimaliseren van stilstand en kosten.

 13. Verbeteren van de veiligheid van het personeel: Microfoon en camera kunnen bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid van het personeel dat in het distributiebord werkt. Geluiden en beelden kunnen helpen bij het identificeren van situaties die gevaar kunnen vormen voor de gezondheid en het leven. Bijvoorbeeld, een microfoon kan een explootiegeluid detecteren en een camera kan een brandbeeld registreren. Hierdoor kan het personeel snel gewaarschuwd worden voor gevaar en passende veiligheidsmaatregelen ondernemen.

14. Optimalisatie van operationele processen: Microfoon en camera kunnen bijdragen aan de optimalisatie van operationele processen in het distributiebord. Geluiden en beelden kunnen informatie verschaffen over apparatuurprestaties, belasting, energiegebruik en andere parameters. Op basis hiervan kunnen werkparameters aangepast, energiegebruik geoptimaliseerd en operationele efficiëntie verhoogd worden.

15. Diefstal- en sabotagepreventie: Microfoon en camera kunnen helpen bij diefstal- en sabotagepreventie in het distributiebord. Geluiden en beelden kunnen verdachte activiteiten of indringers detecteren. Bijvoorbeeld, het geluid van een geforceerd slot of een beeld van een onbevoegde persoon in het distributiebord kan duiden op een diefstal- of sabotagepoging. Hierdoor kunnen onmiddellijke acties ondernomen en potentiële verliezen voorkomen worden.

16. Remote diagnostiek: Microfoon en camera geplaatst in het distributiebord kunnen helpen bij het remote diagnostiseren van problemen. Geluiden en beelden kunnen naar technische experts doorgestuurd worden, die deze kunnen analyseren op basis van hun kennis en ervaring. Hierdoor kan tijd en kosten voor verplaatsing van technici ter plaatse bespaard worden en kan snelle diagnose en reparatie van het probleem mogelijk worden gemaakt.

17. Training en educatie: Microfoon en camera kunnen gebruikt worden voor training en educatie van personeel betrokken bij het distributiebord. Geluiden en beelden kunnen opgenomen en gebruikt worden voor het maken van trainings- en instructiemateriaal. Personeel kan leren aan de hand van realistische situaties en scenario’s, wat bijdraagt aan vergroting van kennis en vaardigheden. 

18. Optimalisatie bronbenutting: Microfoon en camera kunnen helpen bij het optimaliseren van bronbenutting in het distributiebord. Geluiden en beelden kunnen informatie verschaffen over belasting, energiefluw en andere parameters. Op basis hiervan kunnen werkparameters aangepast, apparatuurplaatsing gepland en bronbenutting geoptimaliseerd worden.

19. Remote monitoring: Microfoon en camera geplaatst in het distributiebord maken remote monitoring mogelijk. Geluiden en beelden kunnen 'live’ doorgestuurd worden naar een centraal monitoringsysteem, waar deze geanalyseerd kunnen worden door technisch personeel. Hierdoor kan de apparatuurtoestand gemonitord, potentiële problemen gedetecteerd en passende correctieve acties ondernomen worden.

20. Integratie met alarm systemen: Microfoon en camera kunnen geïntegreerd worden met alarmsystemen. Geluiden en beelden kunnen real-time geanalyseerd worden en bij detectie van onregelmatigheden kan het alarmsysteem automatisch een melding naar technisch personeel versturen. Hierdoor kan snel gereageerd worden op calamiteiten en kunnen verliezen geminimaliseerd worden.

Derhalve biedt het plaatsen van een microfoon en camera in het distributiebord vele voordelen, waaronder op afstand diagnostiek, personeelstraining, optimalisatie van middelenbenutting, remote monitoring en integratie met alarmsystemen. Deze voordelen dragen bij aan verbeterde efficiëntie, veiligheid en betrouwbaarheid van het elektriciteitssysteem.

Wat zijn de praktische toepassingen van het EWSETe-systeem?

Het EWSETe-systeem vindt toepassing in uiteenlopende sectoren waar energietransmissie een cruciale rol speelt. Hier zijn enkele voorbeelden van systeemtoepassingen:

1. Energiecentrales: Het EWSETe-systeem kan worden toegepast in zowel conventionele als hernieuwbare energiecentrales om de energietransmissie te monitoren en optimaliseren. Het systeem stelt snelle detectie van transmissiestoringen in staat, waardoor snelle reactie en minimale productiestopzetting bij energie mogelijk is. Hierdoor kunnen energiecentrales efficiënter en betrouwbaarder functioneren.

2. Transportnetwerken: Grote transportnetwerken die energie over grote afstanden transporteren, kunnen gebruik maken van EWSETe om energieflux te monitoren en beheren. Het systeem stelt identificatie van gebieden met hoog overbelastings- en storingrisico in staat, waardoor passende preventieve acties ondernomen kunnen worden. Hierdoor kunnen transportnetwerken efficiënter en betrouwbaarder functioneren.  

3. Energiedistributie: In de energiedistributiesector kan EWSETe worden toegepast voor monitoring en besturing van het distributienetwerk. Het systeem maakt snelle identificatie van storingen en optimalisatie van de energiestroom mogelijk om de impact op eindgebruikers te minimaliseren. Hierdoor wordt energiedistributie betrouwbaarder en efficiënter.

4. Kritische infrastructuur: EWSETe kan ook toepassing vinden voor kritieke infrastructuur zoals ziekenhuizen, luchthavens of industrieterreinen. Het systeem staat monitoring en beheer van de energietoevoer in deze cruciale sectoren toe, waardoor betrouwbaarheid en veiligheid gegarandeerd worden. Hierdoor kunnen kritieke infrastructuursystemen soepeler en veiliger functioneren.

5. Industrie: In industriële sectoren waar energieleveringsbetrouwbaarheid en -continuïteit cruciaal zijn, kan EWSETe toegepast worden voor monitoring en optimalisatie van energieoverdracht in fabrieken, productiebedrijven en andere industriële bedrijven. Hierdoor kan energiegebruik geoptimaliseerd en verliezen geminimaliseerd worden, wat resulteert in grotere efficiëntie en winstgevendheid van industriële processen.

Is implementatie van een dergelijk systeem kostbaar?

Het is goed om op te merken dat elk EWSETe-systeemimplementatieproject uniek is en de kosten kunnen variëren afhankelijk van specifieke vereisten en projectcontext. Het is daarom belangrijk om alle factoren en beschikbare opties zorgvuldig te onderzoeken om implementatiekosten te schatten. 

Aankoop en integratie van bestaande producten bij implementatie van het EWSETe-systeem kan veel voordelen bieden.

Het EWSETe-systeem kan zowel residentieel als commercieel/industrieel toegepast worden.

Vroegtijdig waarschuwingssysteem voor energietransmissiefouten (EWSETe)

Technische tekening

2.02.2024 ELSRTROM Patryk Lubomski

Vroegtijdig waarschuwingssysteem voor energietransmissiefouten (EWSETe)

Octrooiaanspraak

Het octrooi is beschermd op het grondgebied van de Republiek Polen, evenals in latere fasen op het grondgebied van de Europese Unie en zal internationaal worden beschermd. 

De eigenaar is Patryk Lubomski, die onder de naam „ELSTROM” een onderneming runt in België.

www.elstrom.be

Truilingenstraat 54

3891 Buvingen

BTW BE0787629607

Voor elk gebruik van het octrooi zonder toestemming zullen aanspraken worden ingediend wegens inbreuk op het recht op registratie van een gebruiksmodel.

Het systeem kan worden gebouwd met aparte voedingen van 12V/24V/48V/230V.

Het systeem kan volledig worden samengesteld uit bestaande en gepatenteerde producten. Het belangrijkste element is mijn sonde die het hele systeem zal verbeteren en de elektrische componenten zal beschermen. Transformatoren, generatoren, motoren en andere apparaten die veel spanning vereisen.

Ik kan informatie geven over de EWSET-sonde en hoe deze werkt, omdat deze sonde is ook gepatenteerd.

ELSTROM staat open voor samenwerking en gezamenlijke ontwikkeling van technologie met experts uit verschillende vakgebieden.